Strefa najemcy


Inspektor ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1
z 4.5.2016r.) dalej RODO, informuję, że:

 1. Administrator danych: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o.
  z siedzibą w 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 33 Korespondencję należy kierować na powyższy adres lub elektronicznie na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Punkt kontaktowy: Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Marka Rolewicza, z którym można się skontaktować w sprawach danych osobowych: elektronicznie poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I. KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób kontaktujących się z TBS „Czynszówka” Sp. z o.o. telefonicznie oraz w formie poczty email:

 1. Podstawa prawna i cel przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO wyrażającego się w nawiązaniu z Panem/Panią kontaktu telefonicznego, pisemnego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji i komunikacji w zakresie:
  1. danych osobowych podanych przez Panią/Pana w formach komunikacji telefonicznej
   w szczególności w rozmowach z Towarzystwem Budownictwa Społecznego “Czynszówka” Sp. z o.o. oraz w formach komunikacji elektronicznej poprzez kontakt na skrzynkę e-mail Administratora w tym udzielania odpowiedzi na kierowane do Administratora pytania lub zgłoszenia reklamacji,
  2. danych osobowych niezbędnych do zapewnienia ochrony prawnej w szczególności
   w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  3. ustalenia tożsamości osoby komunikującej się z Administratorem, w celu rozpatrzenia zapytania, reklamacji,
  4. W przypadku niepodania danych osobowych Administrator nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi na zadane pytanie w formach komunikacji telefonicznej i e-mailowej.
 2. Kategorie danych: Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych:
  1. dane kontaktowe teleadresowe (adres e-mail, telefon, imię i nazwisko, inne dane niezbędne do ustalenia zdarzenia, rozpatrzenia reklamacji).
 3. Odbiorcy danych osobowych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające udzielające wsparcia informatycznego, firmy wspierające obsługę informatyczną Administratora w zakresie zgromadzonych danych.
 4. Okres przechowywania danych (retencja) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca najdłuższego z następujących okresów:
  1. niezbędny do udzielenia odpowiedzi,
  2. w przypadku nagrania rozmów telefonicznych, przez okres 3 miesięcy
  3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających
   z przepisów powszechnych,
  4. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 5. Prawa osób których dane dotyczą: Posiada Pani/Pan prawa:
  1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
  2. sprostowania (art. 16 RODO),
  3. usunięcia po okresach wymienionych w pkt. 6 niniejszej klauzuli (art. 17 RODO),
  4. ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  5. wniesienia sprzeciwu, (art. 21 RODO)
  6. wniesienia skargi do urzędu ds. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   w Warszawie, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 gdy, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 6. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany z podejmowaniem decyzji w tym profilowaniu.
 7. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o. nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do Krajów Trzecich, chyba, że wynikać to będzie z obowiązków nałożonych na firmę TBS “Czynszówka” Sp. z o.o. na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.

 

II. KLAUZULA INFORMACYJNA do umowy najmu umowy lokalu mieszkalnego

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO w związku z:
  1. ustawą z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2195),
  2. ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 ze zm.)
  3. ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm)
  4. ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) w celach przechowywania informacji dla celów podatkowych i rachunkowych
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO oraz w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa.
 3. W związku z realizacją umowy najmu lokalu mieszkalnego będą przetwarzane dane osobowe osób wspólnie zamieszkujących z Panią/ Panem w niezbędnym zakresie, w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO.
 4. Jeżeli zajdzie potrzeba Pani/Pana dane będą przetwarzane - w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO w szczególności w celach:
  1. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  2. danych przetwarzanych z użyciem monitoringu wizyjnego (bez profilowania),
  3. do komunikacji telefonicznej i elektronicznej, w tym z użyciem formularza kontaktowego,
  4. zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego, w szczególności poprzez zapewnienie integralności kopii zapasowych,
  5. użytkowania serwisu www, danych adresu elektronicznego tj. nr IP i rodzaju urządzenia końcowego z którego połączono się z serwisem,
 5. Kategorie osób.
  W związku z zawartą umową administrator będzie przetwarzał następujące kategorie osób:
  1. dane osoby zawierającej umowę najmu lokalu mieszkalnego
  2. dane osób wspólnie zamieszkujących z najemcą lokalu mieszkalnego
 6. Źródło pozyskania danych.
  W celu zapewnienia integralności (aktualności, weryfikacji, poprawności i kompletności danych) Pani/Pana dane mogą być pozyskiwane również z publiczno-dostępnych ewidencji i rejestrów np. Sądów, Urzędów Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcą uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym w zakresie wsparcia teleinformatycznego, technicznego, doręczania korespondencji, biurom informacji gospodarczej.
 8. Pani / Pana dane będą przetwarzane do końca najdłuższego z następujących okresów:
  1. wykonania umowy
  2. wykonania ustawowych praw i obowiązków administratora danych wymienionych w pkt. 3 niniejszej klauzuli.
  3. zapewnienia ochrony prawnej w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń,
  4. do 3 miesięcy w ramach przetwarzania danych osobowych na potrzeby monitoringu wizyjnego
  5. niezbędnym do skontaktowania się z Panią/Panem i prowadzenia korespondencji.
 9. Pan/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, usunięcia danych osobowych po ustaniu celu przetwarzania.
 10. Podanie przeze Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do realizacji umowy
 11. Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych
  w Warszawie, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza w/w przepisy o ochronie danych osobowych.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany z podejmowaniem decyzji w tym profilowaniu.
 13. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane przekazywać do krajów trzecich, chyba
  że wynikać to będzie z obowiązków nałożonych na administratora na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.

 

III. KLAUZULA INFORMACYJNA do Umowy Partycypacji

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z następującymi ustawami:
   1. z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t. j. Dz. U. 2019 poz. 2195)
   2. z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.)
   3. z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) w celach przechowywania informacji dla celów podatkowych i rachunkowych
  2. na podstawie zawartej umowy partycypacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO w zakresie przetwarzania danych niezbędnych do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, jeżeli zajdzie potrzeba przetwarzania danych osób nieletnich w związku z dziedziczeniem prawa do partycypacji.
  4. jeżeli zajdzie potrzeba - w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych
   na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO w szczególności w celu:
   1. wejścia w prawa lub zrzeczenia się praw do umowy partycypacji spadkobierców potencjalnych i potwierdzonych oraz w celu zwrotu kaucji.
   2. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
   3. danych przetwarzanych z użyciem monitoringu wizyjnego (bez profilowania),
   4. do komunikacji telefonicznej i elektronicznej, w tym z użyciem formularza kontaktowego,
   5. zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego, w szczególności poprzez zapewnienie integralności kopii zapasowych,
   6. użytkowania serwisu www, danych adresu elektronicznego tj. nr IP i rodzaju urządzenia końcowego z którego połączono się z serwisem,
 2. Kategorie osób.
  Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie osób:
  1. dane osoby zawierającej umowę partycypacji,
  2. dane spadkobierców potencjalnych i potwierdzonych po osobie zmarłej będącej stroną umowy partycypacji w tym dane osób nieletnich.
 3. Źródło pozyskania danych.
  W celu zapewnienia integralności (weryfikacji, poprawności i kompletności danych) Pani/Pana dane mogą być pozyskiwane również z publiczno-dostępnych ewidencji i rejestrów
  np. Sądów, Urzędów Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcą uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym w zakresie wsparcia teleinformatycznego, technicznego, doręczania korespondencji.
 5. Pani / Pana dane będą przetwarzane do końca najdłuższego z następujących okresów:
  1. wykonania umowy
  2. wykonania ustawowych praw i obowiązków administratora danych (przepisów
   o rachunkowości, przepisów kodeksu cywilnego),
  3. zapewnienia ochrony prawnej w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń,
  4. do 3 miesięcy w ramach przetwarzania danych osobowych na potrzeby monitoringu wizyjnego
  5. niezbędnym do skontaktowania się z Panią/Panem i prowadzenia korespondencji.
 6. Pan/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, usunięcia danych osobowych po ustaniu celu przetwarzania.
 7. Podanie przeze Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do realizacji umowy
 8. Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych
  w Warszawie, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza w/w przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany z podejmowaniem decyzji w tym profilowaniu.
 10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane przekazywać do Krajów Trzecich, chyba
  że wynikać to będzie z obowiązków nałożonych na administratora na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.


IV. Klauzula informacyjna do umowy najmu umowy lokalu użytkowego/miejsca postojowego.

 1. 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm) i ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) w celach przechowywania informacji dla celów podatkowych i rachunkowych oraz w oparciu o zawartą umowę najmu lokalu użytkowego/miejsca postojowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Jeżeli zajdzie potrzeba Pana/Pani dane będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO w szczególności do:
  1. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  2. danych przetwarzanych z użyciem monitoringu wizyjnego (bez profilowania),
  3. do komunikacji telefonicznej i elektronicznej, w tym z użyciem formularza kontaktowego,
  4. zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego, w szczególności poprzez zapewnienie integralności kopii zapasowych,
  5. użytkowania serwisu www, danych adresu elektronicznego tj. nr IP i rodzaju urządzenia końcowego z którego połączono się z serwisem,
 4. Źródło pozyskania danych.
  W celu zapewnienia integralności (weryfikacji, poprawności i kompletności danych) Pani/Pana dane mogą być pozyskiwane również z publiczno-dostępnych ewidencji i rejestrów np. CEIDG.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcą uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym w zakresie wsparcia teleinformatycznego, technicznego, doręczania korespondencji, biurom informacji gospodarczej.
 6. Pani / Pana dane będą przetwarzane do końca najdłuższego z następujących okresów:
  1. wykonania umowy
  2. wykonania ustawowych praw i obowiązków administratora danych (przepisów o rachunkowości, przepisów kodeksu cywilnego),
  3. zapewnienia ochrony prawnej w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń,
  4. do 3 miesięcy w ramach przetwarzania danych osobowych na potrzeby monitoringu wizyjnego
  5. niezbędnym do skontaktowania się z Panią/Panem i prowadzenia korespondencji.
 7. Pan/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, usunięcia danych osobowych po ustaniu celu przetwarzania.
 8. Podanie przeze Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do realizacji umowy
 9. Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych w Warszawie, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza w/w przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany z podejmowaniem decyzji w tym profilowaniu.
 11. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane przekazywać do Krajów Trzecich, chyba
  że wynikać to będzie z obowiązków nałożonych na administratora na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.

 

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Kasa jest czynna we wtorki i czwartki od 11:00 do 15:00.

Terminy płatności: 

Lokale mieszkalne - czynsz za najem i opłaty niezależne od właściciela budynku są płatne z góry do dnia 10-go każdego miesiąca. 

Lokale użytkowe - czynsz  za najem jest płatny z góry do dnia 20-go każdego miesiąca. 

Miejsca postojowe - czynsz  za najem jest płatny z góry do dnia 20-go każdego miesiąca. 

Kasa  czynna -  wtorki i czwartki 11:00-15:00 

Numery kont bankowych - bank PKO BP SA  nr 09 1440 1026 0000 0000 0036 8946, bank BGK nr 80 1130 1134 8800 0000 0001 9747

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy pobrać z Wydziału Spraw Społecznych UM Gdyni lub ze strony internetowej UM Gdyni.

Wniosek musi być potwierdzony przez zarządcę budynku czyli TBS.

Wnioski o dodatki mieszkaniowe TBS potwierdza w każdy czwartek w godzinach otwarcia kasy tj. 11:00-15:00.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Pogotowie lokatorskie

TBS ,, Czynszówka” Sp. z o.o. informuje, że awarie w godzinach pracy             
biura (800 – 1500 ) należy zgłaszać pod numery telefonów:

058 627- 36-80 – Sekretariat

058 627- 36 -82 – eksploatacja p. Hanna Iwen

058 627- 36- 83  - eksploatacja p. Grażyna Hebel

 

Natomiast w dni powszednie w godz. 15 00  - 800  oraz w soboty, niedziele i święta – całodobowo pod numery telefonów:

hydrauliczne tel. 730-002-081

elektryczne    tel. 604-906-578

bramy garażowe  tel. 602-242-831

kotłownie – Radosna - 502-509-095

Przypominamy, że zgodnie z warunkami umowy najmu pogotowie hydrauliczne i elektryczne dotyczy tylko instalacji części wspólnej budynku.

 


Telefony alarmowe

Komenda Miejska Policji  058 661-52-97

Pogotowie Ratunkowe 058 620-00-01 lub 058 620 -00-02

Pogotowie Gazowe 058 620-44-79

Pogotowie Ciepłownicze 058 663-13-93

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 058 668-72-72

Policja 997

Straż Pożarna 998

Pogotowie Ratunkowe 999

Pogotowie Gazowe 992

Pogotowie Ciepłownicze 993

Pogotowie Energetyczne 991

Pogotowie Wod Kan 994

Straż Miejska 986 lub 112

    TBS "Czynszówka" Sp. z o.o. przypomina, że stare meble powinny być wyniesione pod pergolę śmietnikową i zgłoszone do firmy wywozowej tel. 85 77 23 500, na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do TBS tel. 58 627 36 83.

 

Elektroodpady

Mieszkaniec Gdyni ma następujące możliwości pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:


1)      bezpłatny odbiór z usługą wyniesienia bezpośrednio z domu/mieszkania – usługa na telefon 609-045-410, opisana tutaj http://www.wyrzucam.to/segreguje-zsee.html,
2)      zabranie starego sprzętu przez sklep dostarczający do domu nowe urządzenie tego samego typu; do zabrania starego sprzętu zobowiązana jest także firma kurierska dostarczająca nowe urządzenie,
3)      dostarczenie starego urządzenia do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (5 działa na terenie miasta Gdyni, 1 działa przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Eko Dolina – opisane tutaj http://www.wyrzucam.to/pszok.html),
4)      przekazanie starego urządzenia w trakcie objazdowych zbiórek odpadów niebezpiecznych,
5)      dostarczenie starego urządzenia do sklepu sprzedającego sprzęt RTV/AGD o powierzchni sprzedaży co najmniej 400 m2, który ma obowiązek przyjąć zużyty mały sprzęt RTV/AGD (żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm) bez konieczności zakupu nowego sprzętu,
6)      bezpłatne oddanie sprawnego, drobnego sprzętu w ramach usług świadczonych przez firmy komercyjne np. do paczkomatu Inpost. Szczegóły usługi tutaj https://inpost.pl/aktualnosci-zbedny-sprzet-elektroniczny-daj-mu-drugie-zycie-z-inpost.

 

Zgodnie z treścią §10 ust. 2 pkt 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni wystawianie starych lodówek, pralek, telewizorów itp. w miejscu gromadzenia odpadów, np. przy pergoli śmietnikowej jest prawnie niedopuszczalne, a w konsekwencji wystawiony w ten sposób zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie podlega odbiorowi przez firmy działające na zlecenie Gminy Miasta Gdyni.

 

Odpady Budowlane

 

1)    odpady budowlane i rozbiórkowe to odpady powstałe podczas robót budowlanych (podstawa prawna: art. 3 ust. 1 pkt 6a ustawy o odpadach), a odpady komunalne nie obejmują m. in. odpadów budowlanych i rozbiórkowych (podstawa prawna: art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach), co przesądza, że tego typu odpady nie podlegają odbiorowi przez firmę wywozową działającą na zlecenie Gminy Miasta Gdyni w ramach wnoszonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) każde gospodarstwo domowe w Gdyni ma prawo w roku kalendarzowym nieodpłatnie przekazać do 500 kilogramów odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z domowych remontów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Łężycach przy Al. Parku Krajobrazowego 99; informujemy o tym tutaj: http://www.wyrzucam.to/segreguje-budowlane.html oraz w ulotkach dystrybuowanych przez miasto Gdynia,
3) odbiór odpadów budowlanych należy zlecić przedsiębiorcy posiadającemu wpis do rejestru działalności regulowanej na podstawie indywidualnej umowy na usługę odbioru tego typu odpadów, np. http://www.kmdgruz.eu/, http://www.e-worek.pl/kontenery-i-worki-r78.html, https://workinagruz.pl/pl/wywoz-gruzu-i-smieci, https://pukrumia.pl/zamawianie/, http://stachtrans.pl/pages/osoba/bigbag.html, https://www.ecoexpress24.pl/wywoz-odpadow-gdynia, https://koma.net.pl/oferta/sprzedaz-wynajem-pojemnikow/

 

Postępowanie z odpadami niezgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdyni skutkować może mandatem karnym