Ostatnia aktualizacja:
14 grudzień 2011 r.

Kim jesteśmy?
Zrealizowane Inwestycje
Informacje dodatkowe
Kontakt

Geneza powstania TBS "CZYNSZÓWKA" Spółka z o.o.

W dniu 25 marca 1998 r. Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę o utworzeniu przez Gminę Gdynia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Czynszówka" Sp. z o.o.
Akt założycielski Spółki został podpisany 7 lipca 1998 r. z kapitałem zakładowym wynoszącym 482.000 zł, 100% udziałów objęła Gmina Gdynia jako jedyny wspólnik.
Po uzyskaniu w dniu 14 lipca 1998 r. Decyzji Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, zatwierdzającej Akt założycielski Spółka została wpisana postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 24 lipca 1998 r. do rejestru handlowego pod numerem R/H 13009, obecnie KRS 21774.
Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 43.738.600 zł. 100% udziałów posiada Gmina Gdynia.

Przedmiotem działania Towarzystwa jest:

  • Budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu,
  • Nabywanie budynków mieszkalnych,
  • Przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
  • Wynajmowanie lokali użytkowych, znajdujących się w zasobach Towarzystwa,
  • Sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi jego własności,
  • Prowadzenie innej działalności, związanej z budownictwem mieszkaniowym
    i infrastrukturą towarzyszącą, a w szczególności wykonawstwo robót remontowo-budowlanych, świadczenie usług inwestora zastępczego, budowa budynków mieszkalnych i lokali użytkowych na sprzedaż.
Email: tbs@czynszowka.com.pl